Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

„Vo dne im bola záštitou, NOC prežiarila hviezdami.“ Kniha Múdrosti 10,7     Ako každý…

V nedeľu 18. júna 2017 na službách Božích sme dostali vzácny dar – bohoslužbu detí,…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v ČR vypisuje výberové konanie na pozíciu  Riaditeľ úradu cirkvi Popis…

Presbyterstvo nášho cirkevného zboru prosí všetkých ochotných bratov a sestry, aby pomohli pripraviť interiér kostola…

V nedeľu ráno před službami Božími na prvý Svätodušný sviatok 04.06.2017 sa uskutočnila dlho očakávaná a pripravovaná…