Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

17. Nedeľa po Trojici 8. október 2017
Sloboda povolaných v Kristovi

Piesne: 186, 232, 200, 233
Epištola: Jakub 2, 15 – 18
Evanjelium: Matúš 15, 1 – 11
Kázňový text: 1 Mojžišova 1, 1 – 5

A – 61
Kňaz: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá naveky. Sláva Bohu.

Oznamy:
Utorok 10.10. Biblická hodina seniorov 10:00
Bibl. hodina 2. kvartál
Texty Dietricha Bonhoefera
Lutherova sieň 18:00

Streda 11.10. Biblická hodina mládeže
Lutherova sieň 19:00

Štvrtok 12.10. Nácvik spevokolu 18:00
Lutherova sieň

Piatok 13.10. Náboženská výchova 15:00 – 18:00

Služby Božie:
15. október, 18. Nedeľa po Trojici 9:30

Detská besiedka 9:30

Pozývame na podujatie – púšťanie šarkanov, v nedeľu 15.10. od 14:00 na lúke pred oborou Hviezda na Vypichu.

Ofera zo 16. nedele po Trojici 1.10. 2017 činí 2 077 .-KČ.

Milodary:
Zvon Reformácie:
Bohuznáma sestra 75 000.-KČ
Vyzberaná čiastka 378 tis. 95,9%.

Manželia Jurášovci venujú na potreby cirkevného zboru 50.-EUR

2 Kor 9,7: Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh!

V mene predsedníctva cirkevného zboru ďakujem všetkým bratom a sestrám za účasť na upratovaní chrámu Božieho v piatok 6.10.2017

Naďalej je potrebné upratovať chrám Boží, preto Vás prosím, aby ste si našli čas vo svojom programe. Hlásiť sa je možné u mňa alebo br. kurátora na brigády, ktoré bude treba každý týždeň pre upratanie priestorov chrámu.

ECAV v ČR v spolupráci so SCEAV vydala prostredníctvom Českej biblickej spoločnosti „Bibliu 500“. Je to vydanie Českého ekumenického prekladu Biblie pri príležitosti jubilea 500. výročia reformácie. Výnimočnosťou tohto vydania je príloha v Biblii obsahujúca 3 hlavné kresťanské vyznania viery, Augsburské vyznanie a Malý katechizmus Dr. Martina Luthera s domácimi tabuľami.
Bibliu je možné zakúpiť si po sl. Božích v cene 300.-KČ.

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:

HLAVNA


Fb Slovenský zbor Praha

© 2015
Top